3

 

 

 

Przedszkole nr 2 w Bytowie

 

 

 

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

na rok szkolny  2013-2014


 

 

Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

 PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

-   Rozporządzenie 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) ze zmianą z 10 maja 2013r.

 

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

Nadzór pedagogiczny realizuje dyrektor przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty. Formami nadzoru są  ewaluacja, kontrola i wspomaganie. Dyrektor sprawuje nadzór w sposób planowy tj. w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego. Kontrola i wspomaganie mogą mieć także charakter doraźny - działania te wynikają z potrzeb placówki. W planowaniu nadzoru pedagogicznego dyrektor wykorzystuje wnioski w nadzoru podjęte z poprzednim roku szkolnym.

W celu realizacji zadań dotyczących kontroli i ewaluacji dyrektor w szczególności:

-        obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

-        obserwuje inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola

-        analizuje dokumentację obowiązującą w przedszkolu

-        pozyskuje informacje od rodziców i nauczycieli, innych podmiotów

Dyrektor gromadzi dokumentację nadzoru pedagogicznego: arkusze obserwacji, arkusze do analizy dokumentów, arkusze kontroli, ankiety, inne.

W celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji. Do szczegółowych zadań zespołu należy m.in.: opracowywanie narzędzi badawczych, udział w analizie dokumentów, zbieranie informacji od ankietowanych podmiotów, przeprowadzenie wywiadów, udział w  przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników oraz formułowaniu wniosków.

Procedura ewaluacji:

 1. Dyrektor spotyka się z zespołem - objaśnia przedmiot, zakres badania, harmonogram  ewaluacji tj. zadania i terminy  ich wykonania– w oparciu o plan nadzoru
 2. Zespół ds. ewaluacji przygotowuje narzędzia do ewaluacji (arkusze do analizy dokumentów, ankiety) – odpowiednio do zadań
 3. Zespół wykonuje ustalone zadania z wykorzystaniem narzędzi tj. dokonuje analizy dokumentów oraz przeprowadza ankiety – wg harmonogramu
 4. Zespół podsumowuje ankiety  oraz analizy dokumentów , ustala  wyniki  swoich czynności , proponuje wnioski
 5. Dyrektor prowadzi obserwacje – wg planu
 6. Dyrektor spotyka się z zespołem i przyjmuje wyniki badań,  w tym wypełnione i podsumowane materiały, propozycje wniosków
 7. Dyrektor analizuje otrzymane od zespołu ds. ewaluacji materiały – ustala ostateczne wyniki i wnioski  z przeprowadzonej ewaluacji z uwzględnieniem prowadzonych przez siebie czynności, w tym obserwacji
 8. Dyrektor po pierwszym półroczu przedstawia radzie pedagogicznej  wyniki i wnioski z:

-       przeprowadzonych kontroli

-       wnioski z form wspomagania

-      informację o działalności przedszkola.

 1. W drugim półroczu kontynuowane są działania zgodnie z planem nadzoru, ewentualnie doraźne
 2. Po drugim  półroczu, najpóźniej do 31 sierpnia 2014 r., dyrektor  przedstawi radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

-      ewaluacji

-      przeprowadzonych kontroli

-      wnioski z form wspomagania

-      informację o działalności przedszkola

 

SKŁAD ZESPOŁU DS. EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2013/14

Ewa Popowicz / przewodnicząca /

Elżbieta Dziemińska

Elżbieta Ryngwelska

Magdalena Grotkowska

Gabriela Piekarska

Danuta Huzarek

Monika Jażdżewska

 

WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13:

1.Dokonać analizy koncepcji pracy przedszkola i dokonać jej modyfikacji z uwzględnieniem uwag nauczycieli i rodziców.

2. Należy systematycznie gromadzić dokumenty dotyczące działalności rady rodziców i kontynuować dotychczasowe działania we współpracy:  -  kontynuować przyjętą zasadę, że oprócz spotkań indywidualnych minimum 3 spotkania grupowe.                                                                          

-  nauczyciele powinni bardziej zachęcać rodziców do korzystania z informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola.

- należy wskazywać rodzicom domowe sposoby wspierania rozwoju dziecka oraz przekazywać materiały do pracy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, dalej na bieżąco i wyczerpująco informować rodziców o wynikach swojej pracy.

- mobilizować rodziców do bardziej chętnego dzielenia się uwagami, wypełniania ankiet i brania udziału w zebraniach w celu poprawy komunikacji między przedszkolem a rodzicami

- należy opracować plan aktywizowania rodziców do współpracy z przedszkolem./ zespół ds. wychowawczych/

3. Kontynuować terminowe i dokładne wypełnianie dokumentacji obowiązującej w grupie, zgodnie UoSO oraz innymi rozporządzeniami MEN

- zachęcić nauczycieli do modyfikowania dokumentów w zależności od potrzeb.

- wybrać jedną formę opracowywania planów miesięcznych – zalecane opracowanie komputerowe.

- poprawek zapisów w dokumentacji dokonywać zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

- dbać o wyraźny podział ramowego rozkładu dnia

- dalej dbać o bezpieczny wygląd własnej sali i otoczenia przedszkola a wszelkie niebezpieczeństwa i zagrożenia na bieżąco przekazywać dyrektorowi.

4. Kontynuować dbanie przestrzegania praw dziecka i upowszechniania ich. Poświęcić temu specjalne spotkanie z rodzicami oraz przygotować nowa gazetką na tablicy dla rodziców.

5.Zwiększyć liczbę szkoleń metodycznych i warsztatowych dla nauczycieli szczególnie o szkolenie dotyczące Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN oraz studia podyplomowe logopedy z zakresu neurologopedii.                                     

 - ponadto wskazane byłoby przeszkolenie nauczycieli z zakresu rozwoju zrównoważonego.                            

6. Należy opracować innowacje pedagogiczne, które przyczynią się do kształtowania kreatywnej postawy, rozwijania wyobraźni i swobody twórczej dzieci.

 


EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Termin: IV-V.2014

Zakres badania:

-      Analiza przedszkolnego zestawu programów w kontekście dostosowania do potrzeb, możliwości, zainteresowań i  uzdolnień dzieci,

-      Ocena stopnia wykorzystania przyjętych  programów podczas  planowania miesięcznego i jego realizacji

-      Ustalenie, czy ramowe rozkłady dnia uwzględniają proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu i czy są respektowane

-      Ustalenie, czy nauczycielki badają gotowość szkolną, czy po tym badaniu opracowują indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju  i  realizują je

-      Ustalenie,  w jaki sposób monitorowane są osiągnięcia dzieci i przyrost ich kompetencji, czy są formułowane  wnioski z tych analiz

-      W jaki sposób są wdrażane wnioski z tych analiz, jakie są tego efekty

Harmonogram ewaluacji:

 1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji: marzec 2014
 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji: marzec 2014
 3. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabelka poniżej): kwiecień 2014
 4. Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji: do 15 maj 2014
 5. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycje wniosków: do 31 maj  2014
 6. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora, ustalenie wyników i wniosków – 15 czerwiec 2014
 7. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2014

 

Zadanie – sposób realizacji

narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. Analiza dokumentacji przedszkola:

-      zestawu programów w kontekście dostosowania do potrzeb, możliwości, zainteresowań i  uzdolnień dzieci

-    planów miesięcznych w kontekście wykorzystania zestawu w planowaniu pracy

-      ramowych rozkładów dnia – uwzględnienie proporcji zagospodarowania czasu

Arkusz do analizy dokumentów - 1

Zestaw programów

Plany miesięczne wszystkich grup

Dzienniki wszystkich grup

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Analiza dokumentacji:

-      teczek obserwacji – poznawanie dzieci, ocena przyrostu kompetencji dzieci

-      wyników badania gotowości szkolnej

–      indywidualne programy,  efektywność pracy przedszkola

-      protokoły RP – formułowanie i wdrażanie wniosków dotyczących analiz osiągnięć dzieci

Arkusz do analizy dokumentów - 2

Teczki obserwacji wszystkich grup

Zestawienie zbiorcze wyników badania gotowości szkolnej

Protokoły RP

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji we współpracy z nauczycielami grup

 1. Obserwacja bieżąca przestrzegania ramowych rozkładów dnia

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy nauczyciele

II semestr

dyrektor

 

 

Wymaganie 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Termin: IV-V.2014

Zakres badania:

-      Metody badania i sposób dokumentowania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka.

-      Sposób indywidualizacji oddziaływań, w tym  pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy

-      Organizacja i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu 

-      Współpraca przedszkola z poradniami psychologiczno--pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

-      Realizacja działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność przedszkola.

-      Opinia rodziców na temat  wsparcia otrzymywanego w przedszkolu w kontekście potrzeb ich dzieci.

Harmonogram ewaluacji:

 1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji: marzec 2014
 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji: marzec 2014
 3. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora – wg tabelki poniżej
 4. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabelka poniżej): kwiecień 2014
 5. Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji: do 15 maj 2014
 6. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycje wniosków: do 31 maj  2014
 7. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora, ustalenie wyników i wniosków – 15 czerwiec 2014
 8. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2014

Zadanie – sposób realizacji

narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:

-      Sposobu  badania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka

-      Sposobu  indywidualizacji oddziaływań

-      Sposobu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w toku bieżącej pracy

-      Organizacji i zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu 

-      Zakresu współpracy  z poradniami psychologiczno--pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

-      Zakresu działań antydyskryminacyjnych

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Pozyskanie informacji od rodziców na temat:

-      Sposobu badania przez przedszkole potrzeb, możliwości dzieci i ich sytuacji społecznej

-      Działań przedszkola wynikających z rozpoznanych potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej dzieci

-      Organizacji i zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu 

-      Działań antydyskryminacyjnych przedszkola

 

Ankieta dla rodziców

Wszyscy rodzice

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Obserwacja  indywidualizacji oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych

Arkusz obserwacji

I.Gradzik E.Ryngwelska K.Szadrin       A.Jeż

Marzec-kwiecień 2014

dyrektor

 1. Analiza dokumentów:

-      Zakres obserwacji – potrzeby, możliwości dzieci, ich sytuacja społeczna

-      Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli w toku bieżącej pracy i form pomocy realizowanej przez przedszkole

-      Statut – działania antydyskryminacyjne

Arkusz do analizy dokumentów

Wszystkie grupy – teczki obserwacji

Dokumentacja pomocy p-p

statut

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji


 

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska   lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Termin: IV-V.2014

Zakres badania:

-      W jaki sposób prowadzone jest rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego, jakie są to potrzeby i zasoby

-      Ustalenie, czy przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego i które  inicjatywy wynikają z potrzeb przedszkola,  a które z potrzeb środowiska lokalnego, czy są to działania systematyczne

-      Ustalenie, w jakim zakresie przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku i jaki jest cel tej współpracy oraz jak ta współpraca wpływa na rozwój  przedszkola oraz tych instytucji

-      Analiza współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami w kontekście korzystnego wpływu tej współpracy na rozwój dzieci.

Harmonogram ewaluacji:

 1. Spotkanie z zespołem ds. ewaluacji: luty 2013
 2. Opracowanie narzędzi przez zespół: marzec
 3. Wykonanie zadań przez zespół (umieszczone poniżej w tabelce): kwiecień  2013
 1. Podsumowanie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji: do 15 maja 2013
 2. Termin podsumowania ewaluacji, ustalenie wyników i wniosków – do  15 czerwca  2013
 3. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2013
 1. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycja wniosków:  do 31 maja 2013 

Zadanie – sposób realizacji

narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli  na temat:

-   Sposobu i wyników rozpoznania potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego

-   Podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska przyrodniczego

-   Inicjatyw podejmowanych na rzecz środowiska społecznego

-   Uwzględniania potrzeb środowiska przyrodniczego i społecznego podczas planowania współpracy

-   Korzyści  jakie odnosi przedszkole, środowisko oraz dzieci na skutek współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy  nauczyciele

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Analiza kroniki przedszkolnej, ewentualnie innych dokumentów w celu ustalenia:

-      zakresu współpracy z organizacjami i instytucjami

-      jakie podejmowano działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego

Arkusz do analizy dokumentów

Kronika, inne dokumenty

kwiecień

Zespół ds. ewaluacji


 
 


TEMATYKA I TERMINY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA

 

Zakres kontroli

Szczegółowa tematyka

Przepis prawa

Sposób realizacji

Narzędzia/dowody

Kogo dotyczy

Termin / uwagi

Realizacja podstawy programowej

Analiza sposobu realizacji podstawy programowej  poprzez przyjęty program, a także realizacja uwag do podstawy programowej

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

Pozyskanie informacji od nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli

Wszystkie nauczycielki

maj

Analiza sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w kontekście planowania celów operacyjnych (wiedza, umiejętności, postawy) oraz tworzonych warunków do  ich osiągnięcia

Obserwacja zajęć dydaktycznych

 

Arkusz obserwacji

 

M.Jażdżewska E.Popowicz M.Grotkowska G.Piekarska

Październik-grudzień 2013r.

Przestrzeganie ramowego rozkładu dnia

Kontrola wyjść na powietrze

Jw. 

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy

nauczyciele

 

Cały rok

Systematyczność i różnorodność prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Jw. 

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy

 nauczyciele

 

Cały rok

Monitorowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji

Obserwacja przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć

statut

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy

 nauczyciele

 

Cały rok

Atrakcyjność kącików do zabaw dzieci, w tym kącików książki

statut

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszystkie grupy

Raz w miesiącu

Organizacja zabaw tematycznych odpowiednio do realizowanej tematyki

statut

Analiza zapisów w dzienniku

Arkusz kontroli

Wszyscy

 nauczyciele

Styczeń

Kwiecień

Analiza sposobu realizacji zadań przez nauczycieli

statut

Analiza arkuszy do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji

Arkusze do analizy ...

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego

Wszyscy

 nauczyciele

Styczeń

Czerwiec

Zapewnianie  dzieciom  bezpiecznego  i atrakcyjnego pobytu  w ogrodzie przedszkolnym

Kontrola sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu  w ogrodzie przedszkolnym, organizacja tego pobytu

Statut przedszkola

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy

nauczyciele

Cały rok

Przestrzeganie praw dziecka

analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu

Statut przedszkola

Informacje od nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy

nauczyciele

 

kwiecień

Monitorowanie stażów

Rytmiczność i sposób realizacji zadań

Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.            (Dz.U. z 2013 r. Nr  58, poz. 393)

Analiza planów rozwoju zawodowego i sprawozdań półrocznych

Obserwacja zajęć

 

arkusz kontroli

arkusz obserwacji

 

M.Grotkowska

 

31.01.2014r. 31.05.2014r obserwacja zajęć raz w miesiącu


WSPOMAGANIE – TEMATYKA SZKOLEŃ, NARAD I INNYCH FORM DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI

 

ORGANIZACJA  DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO    NAUCZYCIELI

Zakres zadań

Tematyka

forma

Kogo dotyczy

Termin

 

Uwagi

 

 
 1. Nowy nadzór pedagogiczny

szkolenie

Wszyscy nauczyciele

Sierpień-wrzesień 2013r.

 

 1. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

szkolenie

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2013r.

 

 1. Czynnościowe nauczanie matematyki , spotkanie z prof. Gruszczyk-Kolczyńską

Konferencja rodzice

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2013r

 

 1. Procedura pracy zespołowej

warsztaty

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2013r.

 

 1. Indywidualizacja oddziaływań a potrzeby i możliwości dziecka

warsztaty

Wszyscy nauczyciele

Styczeń 2014r.

 

 1. Rozwój zrównoważony

szkolenie

Wszyscy nauczyciele

Marzec 2014r.

 

2.Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego

 

 1. Metoda D.Dziamskiej – system edukacji przez ruch

 

coaching

Wszyscy nauczyciele

Listopad 2013r.

 

 1. Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii

studia podyplomowe

      A.Jeż

Październik 2013 do czerwiec 2014r

 

 1. 3.     Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

 1. Zebranie organizacyjne:

¾      przyjęcie planu pracy przedszkola na rok 2013/14

¾      opiniowanie przedszkolnego zestawu programów

¾      opiniowanie  organizacji pracy w nowym roku szkolnym (ramowy rozkład dnia)

¾      Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego - uchwała RP dotycząca organizacji doskonalenia zawodowego

 

 

Zebranie organizacyjne

Wszyscy nauczyciele

Sierpień 2013r.

 

 1. Podsumowanie pracy za I semestr – wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

 

Zebranie analityczne

Wszyscy nauczyciele

Styczeń 2014r.

 

 1. Podsumowanie pracy za II semestr – wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

 

Zebranie analityczne

Wszyscy nauczyciele

Czerwiec 2014r.

 

 

 

 

 

    ............................................................                                                                     ............................................................

              (Data)                                                              (Podpis dyrektora)

 

 

 

Zapoznałam się z planem nadzoru pedagogicznego:

 

 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………..…………
 5. …………………………………………………………….…..
 6. …………………………………………………………….…..
 7. ………………………………………………………..……….
 8. ………………………………………………………………….
 9. …………………………………………………………………….
 10. …………………………………………………………………….
 11. ……………………………………………………………………….
 12. …………………………………………………………………….
 13. ……………………………………………………………………….
 14. …………………………………………………………………………
 15. ……………………………………………………………………………